Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğünün İstisnaları

17 12 2019

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğünün İstisnaları

Hukuk Departmanımız, müşterilerimizden sıkça soru aldığımız bir konu olan 6698 no’lu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün istisnaları ile ilgili açıklayıcı bir metin hazırladı. Bu konuyla ilgili detayları aşağıda bulabilir, herhangi bir sorunuz olması durumunda bizlerle info@sbamanagementconsultancy.com adresinden irtibata geçebilirsiniz.

Bildiğiniz üzere Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”)’ne kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolması gerekmektedir. Bu kayıt Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün istisnası “yıllık çalışan sayısı 50’den az veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar”dır. Dolayısıyla bu kapsamda olan gerçek ve tüzel kişilerin VERBİS kaydı yaptırması gerekmemektedir.

Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) uygulanmayacağı bazı özel haller mevcuttur, bu haller aşağıda belirtilmiştir:

• Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Bu durumlarda da Kanun uygulanmayacağından VERBİS kaydı zorunluluğu doğmamaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 05.09.2019 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bir duyuru ile (“VERBİS”) kayıt süresi 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır.

Comments are closed.